V on Shenton, five on shenton, shenton way, new condo v on shenton floorplans
More information on five on shenton! v on shenton floorplans