V on Shenton, five on shenton, shenton way, new condo V on shenton
More information on five on shenton! V on Shenton new launch information